מכרז עבור גינון ציבורי 2018

מושב גני יוחנן

הזמנה להשתתף במכרז גינון וניקיון

הוועד מקומי של מושב גני יוחנן פונה בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז לביצוע החזקת הגינון בשטחי המושב.

על המגישים לעמוד בתנאים הבאים:

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע (להלן "המציע") העונה בעצמו על כל דרישות הסף.

א.    קבלן גינון או שאחד מעובדיו בעלי תעודת גנן סוג 1 (חדש או 3 ישן) לפחות.

ב.     ניסיון קודם מוכח של 3 שנים לפחות בגינון גינות ציבוריות.

ג.     קבלן שיש ברשותו לפחות שתי המלצות ממקומות שונים.

ד.     הכרות עם נושא גינון בר קיימא מהווה יתרון.

 

 

מועדים לגבי המכרז:

  1. הגשת המכרז – 08.03.18 עד לשעה 12:00.
  2. סיור קבלנים –ביום ה'  22.2.2018 בשעה  09:00 .
  3. הגשת שאלות הבהרה – יום ב' 26 לפברואר  2018.
  4. מתן תשובות לשאלות – 01 למרץ  2018.

מצ"ב מסמכי המכרז

גינון גני יוחנן – 2018