מכרז עבור גינון ציבורי

הזמנה להשתתף במכרז גינון וניקיון

הוועד מקומי של מושב גני יוחנן פונה בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז לביצוע החזקת הגינון בשטחי המושב.

על המגישים לעמוד בתנאים הבאים:

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע (להלן "המציע") העונה בעצמו על כל דרישות הסף.

א.    קבלן גינון או שאחד מעובדיו בעלי תעודת גנן סוג 1 (חדש או 3 ישן) לפחות.

ב.     ניסיון קודם מוכח של 3 שנים לפחות בגינון גינות ציבוריות.

ג.     קבלן שיש ברשותו לפחות שתי המלצות ממקומות שונים.

ד.     הכרות עם נושא גינון בר קיימא מהווה יתרון.

 

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במזכירות הוועד מקומי גני יוחנן  בשעות הפעילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במזכירות וועד מקומי גני יוחנן בשעות קבלת קהל וכן להשתתף בסיור הקבלנים ללא עלות.

מועדים לגבי המכרז:

  1. הגשת המכרז – 01.3.17 עד לשעה 12:00.
  2. סיור קבלנים –ביום ב'  06.2.2017 בשעה  08:30 .
  3. הגשת שאלות הבהרה – 19 לפברואר 2017.
  4. מתן תשובות לשאלות – 23 בפברואר 2017.

 

בכבוד רב,

וועד מקומי גני יוחנן