מכרז עבור התקנת ספסלים

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין
מושב גני יוחנן בסיוע מועצה אזורית גזר מבצע עבודות שיפור תשתיות בישוב.
כל המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב להגיש אך ורק את החוברת המקורית על פי המפורסם במודעת המכרז.
עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז כמופיע באתר.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית.
הנוסח המקורי הוא הקובע
.
לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.
ניתן לעיין במפרט המכרז כאן: