מכרז שרותי שמירה גני יוחנן

הזמנה להשתתף במכרז שמירה 

הוועד מקומי של מושב גני יוחנן פונה בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז לביצוע שרותי שמירה עד ה 15.4.17 .

על המגישים לעמוד בתנאים הבאים:

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע (להלן "המציע") העונה בעצמו על כל דרישות הסף.

א.    קבלן שמירה  מורשה.

ב.     ניסיון קודם מוכח של 3 שנים לפחות בשמירה ציבורית.

ג.    שומר רכוב ל7 שעות עבודה 7 ימים בשבוע כולל שבתות וחגים.

ד.     סייר חמוש .

 

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.