סיכום ישיבת ועד 4.7.16

שלום רב,

להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך 04.7.16

סיכום פרוטוקול-04072016