סיכום ישיבת ועד מתאריך 11.10.15

שלום רב,

מצ"ב סיכום פרוטוקול 11.10.15

בברכה,

ועד מקומי – גני יוחנן