סיכום ישיבת ועד 11.10.15

שלום רב,

להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך 11.10.15.

סיכום פרוטוקול 10.11.2015