סיכום ישיבת ועד 11/03/2018

שלום רב, להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך 11/03/2018 פרוטוקול 110318