סיכום ישיבת ועד 15.2.17

 

שלום רב,

להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך 15.2.17   סיכום פרוטוקול- 15.02.16