סיכום ישיבת ועד 17/06/2018

שלום רב, להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך 17/06/2018

 17062018 פרוטוקול