סיכום ישיבת ועד 2.1.17

שלום רב,

להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך  2.1.17  סיכום פרוטוקול 2.1.2017