סיכום ישיבת ועד 23/10/2017

שלום רב, להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך 23/10/2017פרוטוקול 25102017