סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מיום ב' תאריך 27.1.2014

נוכחים:

מר ישראל שרון,מר אייל לוי, מר איציק כחלון, מר רוני נקר, גב' מירי סוסינסקי, מר זבולון בכור

מר עמי שרון, הגב' קרן מכלוף טליס, מר יצחק פרסקי, מר משה ברנד.

על סדר היום:

 1. סקירת התנהלות עד כה ע"י הועד היוצא.
 2. הפרדת ועדים – מוניציפאלי וועד האגודה החקלאית.
 3. קבלת החלטות לגבי שיתוף פעולה בין שני הועדים.
 4. בעלי תפקידים במושב.

     החלטות:

 1. הפרדה בין חשבונות שני הועדים (ועד אגודה,מוניציפאלי): המיסים שנגבו עד כה מן התושבים הועברו ישירות לחשבון ועד האגודה החקלאית ומשם הועברו כספים לחשבון הועד המקומי ע"פ צורך. לצורך ביצוע ההפרדה יפתח חשבון בנק חדש לועד המקומי וכל גביית המיסים תועבר ישירות לחשבון זה.
 2. טיפול בכלל הוראות קבע: יש לשנות את טפסי הוראות הקבע ולהעבירם לחשבון החדש של הועד המקומי, הן הוראות הקבע של התושבים והן של גופים המספקים שירותים לועד דוגמאת חברת החשמל.
 3. קבלת אישור למורשי חתימה בחשבון הועד המקומי ע"י המועצה האזורית גזר.
 4. אופן ניהול הישיבות: שיתוף של שני הועדים.
 5. חיובי מים: הפרדה בתדפיסים בין מיסי הועד המקומי  לחיובי המים שהינם באחריות האגודה החקלאית. מר עמי שרון מציין כי אין בכוונתו להעלות את מחירי המים ואף יפעל להוזלת התעריפים.
 6. חוזי העסקת עובדים: עד היום נוהלו ע"י האגודה החקלאית כעת יוסדרו החוזים מול הועד המוניציפאלי. כל החלטה בנוגע לבעלי תפקידים הינה באחריות הועד המקומי.
 7. אתר אינטרנט מושבי: נרכש אתר בשנה האחרונה, אך עדיין ללא תוכן רב. האתר יתופעל ע"י הועד המקומי וינהלו מר יהודה אדלר.
 8. מזכיר המושב: מר משה ברנד מבקש לפרוש בעוד כחודשיים, ועד אז יסייע בהעברת חפיפה מסודרת.
 9. רו"ח: מפיק אחת לחודשיים תדפיס עבור כלל התושבים הכולל את מיסי הועד המקומי ואת תשלום המים. כעת יש לפעול להפרדת התדפיסים.
 10. מועדון הנוער: ביצוע עבודת הגינון הושלמה, נותר להשלים את ריהוט המועדון.
 11. מדרכות: מצב המדרכות אינו תקין, הנושא בטיפול.
 12. מתקני הילדים: חלק טופלו, הנושא יבחן לצורך המשך טיפול ושדרוג הגנים.
 13. החלפת עמודי תאורה: ישנם רחובות שכבר הוחלפו עמודי תאורה לקויים, שאר הליקויים בטיפול.
 14. גינון ברחוב הרקפת והצבת אדניות טופל עד כה..
 15. הרחבת בית הכנסת: טרם מומש, יבחן  מחדש לצורך מימוש מיטבי.
 16. הגדלת מקומות החניה ברחוב הרקפת: כדי למנוע מרכבים לחנות על כביש הגישה המרכזי במושב, החלו מגעים להקצאת שטח חניה מול המועצה, הטיפול ימשיך.
 17. פינת מחזור: יש להקצות שטח ראוי לנושא ולהציב מתקני מחזור.
 18. הוצאת קול קורא לוועדות שונות במושב.

                                                   בברכה,

                                                  ועד מקומי- גני יוחנן