סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום ב' תאריך 25.12.17

שלום רב,

להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך .15.12.17.    פרוטוקול 25122017.