סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מ 27/10/2016

 

סיכום פרוטוקול 27102016להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך 27/10/2016