פרוטוקול ישיבת ועד 10.06.15

סיכום פרוטוקול 10.6.15 –