פרוטוקול ישיבת ועד 20.05.2015

שלום רב,

מצ"ב פרוטוקול ישיבת הוועד.

סיכום פרוטוקול 20.05.15

בברכה,

ועד מקומי גני יוחנן