פרוטוקול ישיבת ועד 22.07.15

סיכום פרוטוקול 22.07.15